Smart Múzeá

O Projekte

SmARt MÚZEUM
Využitie rozšírenej reality (AR) pri zdieľaní zbierkových predmetov.

(f)ITcubator n.o. realizuje projekt s názvom “smARt MÚZEUM “, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť a zaviesť do praxe aplikáciu, ktorá bude zdieľať zbierkové predmety múzea cez technológiu rozšírenej reality (AR) na bežnom mobilnom zariadení kdekoľvek kde je k dispozícií dátové pripojenie. Pilotné zavedenie tejto možnosti bude v spolupráci s Múzeom v Kežmarku a Ľubovnianskym múzeom v Starej Ľubovni. Aplikáciu môžu v budúcnosti využívať všetky múzeá a galéria na Slovensku a prezentovať tak touto formou svoje hodnotné artefakty, múzeálne predmety, ktoré budú viac prístupné širšej verejnosti aj v rizikových obdobiach poznačených obmedzeniami.

Aktivity projektu súčasne priamo a efektívne zmierňujú nepriaznivé vplyvy a dopady koronakrízy:
– ochrana pred koronavírusom hlavných cieľových skupín (komunity seniorov, obyvatelia so zdravotným obmedzením, žiaci škôl, domáci a zahraniční turisti)
– vedľajšie cieľové skupiny nerozširujú koronavírus a súčasne majú umožnený prístup k vzdelávaniu, k zachovávaniu kultúrneho dedičstva, k obohateniu svojho voľného času kultúrou
– získajú prístup k cenným historickým poznatkom o Slovensku
– z pohľadu cestovného ruchu môže byť touto formou zachovaný kontakt návštevníka zo zahraničia aj v prípade nepriaznivého vývoja situácie s koronavírusom, čo priamo napĺňa cezhraničný vplyv projektu a jeho
aktivity po úspešnej realizácii.

Projekt sa začal realizovať 09/2020, ukončenie realizácie a zavedenie do praxe je plánované na 12/2020. (f)ITcubator n.o. požiadal o podporu projektu prostredníctvom Výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR formou Žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020.

Predtým

Potom


SmARt MÚZEUM pokračuje rýchlym tempom 

Práce na implementácii projektu „smARt MÚZEUM“ pokračujú rýchlym tempom. Cieľom aktivít projektu je vytvoriť aplikáciu ktorá bude zdieľať zbierkové predmety múzea cez technológiu rozšírenej reality (AR) na bežnom mobilnom zariadení kdekoľvek kde je k dispozícií dátové pripojenie. Navrhovaná aplikácia bude štruktúrovaná a navrhnutá na intuitívne ovládanie. Každý exponát, ktorý sa zobrazí v rozšírenej realite bude možné otáčať , zoomovať, vypočuť si krátku informáciu a súvislosť , alebo prečítať. Všetky informácie budú minimálne v 2 jazykoch. Vyhľadávanie exponátov bude štruktúrované podľa obdobia, názvu, použitia a pod.

(f)ITcubator n.o. uzavrel Memorandum o spolupráci s Múzeum v Kežmarku a Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Podpisom memoranda sa obidve múzea zaviazali, že budú aktívne spolupracovať s (f)ITcubator n.o. pri implementácií projektu „smARt MÚZEUM“. Úlohou múzeí bude vybrať zbierkové predmety v digitálnej podobe a zabezpečiť ich zdieľanie. Navrhovaná aplikácia má vysoký potenciál rastu. V novembri 2015 bol ukončený národný projekt Digitálne múzeum, v rámci ktorého sa podarilo zdigitalizovať viac ako 174 tisíc predmetov v muzeálnych zbierkach. Tieto zdigitalizované zbierkové predmety sú uložené v dátových úložiskách a verejnosťou prakticky nevyužívané. Jednou z možností je sprístupnenie tohto digitálneho obsahu širokej verejnosti formou rozšírenej reality v bežne rozšírených mobilných zariadeniach. Sprístupnenie zbierkových predmetov múzea má práve v dnešnej pandemickej dobe veľký význam. Ak z dôvodu karantény nemôžete múzeum navštíviť, tak si ho pozrite doma. Rozšírená realita je progresívnym nástrojom aj na poli vzdelávania a výučbových systémov. Zážitok z vizuálneho 3 rozmerného vnímania sa hlbšie zapisuje do pamäte. Zároveň vzbudzuje záujem o dejiny a prehlbuje historické povedomie. Aplikácia „smARt MÚZEUM“ bude univerzálne použiteľná aj pre ďalšie múzea a galérie. Pri postupnom kumulatívnom napĺňaní aj zbierkovými predmetmi, ktoré sa nachádzajú v depozitoch získa odborná aj laická verejnosť možnosť si ich pozrieť. Myšlienku realizácie projektu podporí aj Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Pripravili sme TVspot smARt MÚZEUM

…ak nemôžete ísť do múzea, pozrite si ho doma! V rámci realizácie projektu sme pripavili prezentačný video TV spot, ktorý počas minúty informuje o účele a význame myšlienky zavedenia „návštevy“ múzea aj v časoch, keď to objektívne príčiny nedovoľujú. Využitie je určené nielen mladej generácii, ktorá je zžitá so svojim smartfónom. Aplikácia je intuitivne nastavená na bezproblémové používanie umožní zdieľanie vybraných múzeálnych predmetov aj nadšencom seniorom a všetkým kultúrnym zanietencom.
Pozrite si TVspot:  https://www.youtube.com/watch?v=_-PpS06Yv0k&feature=youtu.be

O smARt MÚZEU pre odbornú verejnosť

Prostredníctvom online konferenčného spojenia 21.12. budeme informovať zástupcov odbornej verejnosti o realizácii a celkovom zámere a účele projektu. Krátke zhrnutie, zameranie a význam projektu do budúcnosti predstaví odborný garant projektu. Tvorca aplikácie predstaví krátku inštruktáž pre bezproblémové fungovanie aplikácie a význam projektu z inovačného pohľadu a potreby vzdelávania touto formou do budúcnosti. 

 

smARt MÚZEUM je realitou

Spoločne s partnermi projektu a s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sme vytvorili aplikáciu,  ktorá zdieľa vybrané zbierkové predmety múzea cez technológiu rozšírenej reality (AR).

“V slovenských múzeách sú stovky tisíc zbierkových predmetov a desiatky tisíc z nich sú zdigitalizované. Budúcnosťou sú nové technológie. Aplikácia smARt MÚZEUM umožňuje zdieľať zbierkové prdemety priamo u Vás doma pomocou technológie rozšírenej reality. Táto technológia je aj moderným a progresívnym nástrojom vzdelávania. Prístup k exponátom takto získa ktokoľvek a kdekoľvek na celom svete.” – Igor Wzoš , odborný garant projektu.

“AKULAR je globálnym expertom v oblasti rozšírenej reality a dodávateľom aplikácie smARt MÚZEUM, ktorá sa dá jednoducho stiahnuť do vášho smartfónu, či tabletu. Exponáty sú potom vizualizované priamo vo vašom telefóne. To uzmožňuje užívateľom sprístupniť predmety intuitívne a ešte detailnejšie ako priamo v múzeu. Vďaka rozšírenej realite sa budúcnosť moderného vzdelávania stáva realitou. “ –  Ján Hrončák, zakladateľ spoločnosti AKULAR.

Projekt je realizačným tímom vnímaný ako pilotný.  Víziou je rozšírenie “prehliadky” neobmedzeného počtu zaujímavých exponátov slovenských múzeí, využitie vo vzdelávaní, a to nie len v školách.

Ďakujeme partnerom – Múzeu v Kežmarku, Ľubovnianskemu múzeu – hrad v Starej Ľubovni,  Múzeu SNP v Banskej Bystrici, Východoslovenskému múzeu v Košiciach za spoluprácu a ústretovosť k novým možnostiam šírenia vzácností nášho kultúrneho dedičstva pre každého bez výnimky a obmedzení. 

Aplikáciu na stiahnutie  nájdete v AppStore, GooglePlay
alebo priamo:  https://apps.apple.com/sk/app/smart-m%C3%BAzeum/id1544826689

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

 

   

Povinné zverejňovanie: 

SÚHRNNA SPRAVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU 4.Q 2020
Zmluva_Cviker.pdf Obj. tvorba prispevkov Obj. informačný materiál Obj. TVspot  Obj. infočlánok