Smart Koncepty

O Projekte

Projekt „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“

Hlavnou aktivitou projektu sú procesy, systémy a politiky. Hlavná aktivita bude realizovaná počas 24 mesiacov.
Skladá sa z 3 podaktivít:

 1.  Monitoring aktivít územnej samosprávy mesta Trenčín bude pozostávať z analýzy cieľov verejných politík,  obsahu realizovaných verejných politík a analýza obsahov regulačných rámcov.
 2. Hodnotenie a analýza bude pozostávať z hodnotenia aktivít mesta Trenčín, analýza dopadov aktivít mesta, hodnotenie dopadov aplikácie regulačných rámcov (pozitívny/negatívny dopad, miera dopadu), hodnotenia miery napĺňania cieľov verejných politík a rozsahu verejných politík (primeranosť).
 3. Návrh riešení bude pozostávať z návrhu Koncepcie zapojenia smart prvkov v rámci optimalizácie verejných politík s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb občanovi.

Hlavná aktivita je zameraná na optimalizáciu procesov verejnej správy prostredníctvom implementácie smart konceptov v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja pre tvorbu lepších verejných politík vo všetkých oblastiach mestského rozvoja územnej samosprávy mesta Trenčín prostredníctvom monitoringu a analýzy verejných politík, hodnotenia ich dopadov a návrhu riešení na ich optimalizáciu s cieľom skvalitnenia a dostupnosti verejných služieb. Realizácia hlavnej aktivity bola predĺžená a oficiálne schválená k dátumu ukončenia  30.11.2021.

OBLASTI  ZAMERANIA
Na realizácii projektu sa budú podieľať experti z 10 oblastí, ktorí formou školení, konferencií, informačných seminárov, diskusných klubov či prednášok predstavia predstaviteľom verejnej správy, samosprávy, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti partnera projektu Mesta Trenčín, mimovládnym organizáciám a širokej verejnosti budú šíriť informovanosť a rozvíjať spoluprácu v oblasti smart city a smart regiónu. Oblasti zamerania projektu:

 • Oblasť 1 – Smart city a Smart región
 • Oblasť 2 – Smart inovatívna správa
 • Oblasť 3 – Smart ekonomika
 • Oblasť 4 – Smart zdravotné a sociálne služby
 • Oblasť 5 – Smart energetika a smart budovy
 • Oblasť 6 – Smart verejná infraštruktúra a doprava
 • Oblasť 7 -Smart riešenia v oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry
 • Oblasť 8 – Smart výchova a vzdelávanie
 • Oblasť 9 – Dostupnosť a využitie dát pre smart rozhodovanie a manažment
 • Oblasť 10 – Smart koncepty financovania

VÝSTUPY

 • Posilnenie inštitucionálnej kapacity (f)ITcubator n.o., vybudovanie vzájomných vzťahov a partnerstiev s expertami, MNO, verejnou správou a samosprávou,
 • vytvorenie multisektorového partnerstva,
 • zvýšenie občianskej informovanosti a participácie,
 • aktívne zapojenie samosprávy, verejnej správy, MNO, občanov a ďalších subjektov, ktorým bude vhodnou formou priblížená smart politika a možnosti najvhodnejších riešení s aplikovaním inovácií.

Z pohľadu kvality verejnej politiky v oblastiach smart skvalitníme proces tvorby a implementácie verejnej politiky, procesov a systémov samosprávy, pričom mimovládne organizácie a občania budú mať možnosť participovať na ich príprave a experti na zavedení inovatívnych prvkov, opatrení a odporúčaní do ich aplikácie. Predpokladáme, že samospráva bude v oblasti smart poradenstva fungovať efektívnejšie, optimálnejšie, motivačnejšie, priateľskejšie a transparentnejšie k jej užívateľom. V oblasti Smart city a Smart región ako integrujúci koncept lokálneho a regionálneho rozvoja v rámci spracovania dokumentov regionálneho rozvoja v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja, Koncepcie mestského rozvoja MVDaV a Zákona o podpore NRO. Smart city a Smart región ako koncepty integrujúce inovácie technologické, inštitucionálne, spoločenské, behaviorálne a environmentálne. Hybné sily rozvoja mesta a regiónu, úloha verejného sektora a osobitne samospráv v príprave a implementácii stratégií smart rozvoja. Územné partnerstvá a partnerstvá verejného a súkromného sektora, participácia verejnosti ako východiská tvorby a implementácie smart stratégií. V oblasti Smart inovatívna správa mesta a regiónu ako kľúčový fenomén efektívnosti smart riešení,  smart rozvojové stratégie ako nástroje manažmentu fungovania a rozvoja mesta a regiónu, smart prístupy k rozhodovaniu a účasti verejnosti na ňom. Smart ekonomika ako jej príspevok k ekonomike mesta a regiónu a úloha verejnej správy a samosprávy v jej rozvoji, smart intervencie verejnej správy do samoregulačných mechanizmov lokálneho a regionálneho trhu a trhu práce. Smart zdravotné a sociálne služby pre zdravé a kohézne komunity miest a regiónov. V Smart energetike a smart budovy ako kľúčové oblasti technologických inovácií pre zvýšenie kvality a efektívnosti fungovania mesta a regiónu. V oblasti Smart verejná infraštruktúra a doprava mesta a regiónu ako oblasti inovatívnych intervencií verejného sektora s využitím smart riešení, ďalej Smart riešenia v oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry ako súčasť smart konceptov rozvoja a integrálna súčasť efektivizácie fungovania mesta a regiónu. Smart výchova a vzdelávanie, budovanie ľudských kapacít pre implementáciu stratégií smart rozvoja a osobitne pre smart ekonomiku, dostupnosť a využitie dát pre smart rozhodovanie a manažment mesta a regiónu a ich rozvoj s akceleračnou úlohou IKT v implementácii smart riešení. Poslednou oblasťou riešenia expertov partnera projektu Slovak Smart City Cluster ako odborného garanta je oblasť Smart koncepty financovania implementácie rozvojových stratégií, inovatívne nástroje financovania, smart investičné platformy, viaczdrojové financovanie, účasť súkromného sektora.

Výstupy hlavnej aktivity projektu sú tvorené súčtom čiastkových výstupov podaktivít 1.1 – 1.3 a sú merané prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 1

P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií  – 10

P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít – 20

P0889 Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS – 10

P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev – 1

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu: 397 686,07 EUR

NFP 95%z COV na realizáciu aktivít:  377 801,77 EUR

Vlastné zdroje 5% z COV na realizáciu aktivít projektu: 19 884,30 EUR
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na  www.reformuj.sk

Záverečná konferencia

Informácia z konferencie vo formácte TV spotu nájdete na trenčianskej internetovej TV TRENČIANSKY TERAJŠOK:
https://terajsok.sk/2021/12/07/moderne-technologie-davaju-mestam-sancu/

Záverečná konferencia
„Smart koncepty v manažmente 
miestneho a regionálneho rozvoja

Projektový tím spoločne s expertmi a partnermi projektu sprostredkovali informácie a navrhnuté riešenia vo všetkých prierezových oblastiach smart širokej verejnosti prostredníctvom 3-hodinového online stretnutia v plánovanom termíne.
Experti priblížili návrhy ako návod na zefektívnenie verejnej správy vo všetkých oblastiach svôjho pôsobenia tak, ako ich navrhli vo vydanom metodickom materiály. Ten bude využívať v budúcnosti mesto Trenčín pri  zavádzaní postupov pre zjednodušenie výkonu verejnej správy vo svojom meste.

   

Záverečná konferencia k projektu je plánovaná na  24. novembra 2021, od 10:00 hodiny sa bude konať  z dôvodu nepriaznivej situácie s covid-19 v online priestore.
Pozvánka na Záverečnú konferenciu

Týmto pozývame širokú verejnosť k sledovaniu tejto záverečnej konferencie na linku: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzgzMzI2NjItOThhZC00NDNiLWFhYmQtOTRiYTc2ZGUyMTg4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222c3ae2eb-760d-4533-99d5-9a42d1a40cfb%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a092faa7-0532-47ee-8fe1-76cfd7133aad%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=53949142-cb7a-4425-803a-b59723326821&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Pokračujeme k finalizácii návrhov riešení

Experti majú za sebou fázu hodnotenia dopadu získaných informácií, a v súčasnosti sa ukončuje fáza prípravy riešení pre optimalizáciu rozvoja služieb verejnosti a občanom mesta. Finalizáciou návrhov riešení a ich usporiadaním do jednotnej koncepcie bude projekt zavŕšený aj predstavením jednotlivých návrhov smart riešení na záverečnej konferencii projektu.

V období posledného štvrťroka 2020 sa experti venovali ukončeniu druhej fázy projektu „Hodnotenie a analýza“, ktorej relevantné informácie priniesli aj uskutočnené workshopy a stretnutia v Trenčíne. Ďalšia komunikácia medzi účastníkmi projektu prebiehala v zmysle opatrení v rámci pandémie vírusu Covid 19. Tvorba a napĺňanie aktivít projektu sa aj napriek tomu nezastavili, online komunikácia, telefonické a mailové komunikácie museli byť dostačujúcim mechanizmom pri tvorbe návrhov. Návrhy riešení z tvorby expertných tímov sa pripravujú v období prelomu rokov 2020 – 2021. V tretej fáze projektu sa pripravuje kompletizácia návrhov riešení spoločného dokumentu pre mesto Trenčín.
Tretia fáza realizácie projektu bola poznačená problémami s plynulou s realizáciou projektu z dôvodov zložitej pandemickej situácie, pre dodržiavanie protipandemických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-u 19 . Z uvedených dôvodov boli aktivity projektu načas pozastavené. Pre úspešnú realizáciu projektu bola realizácia aktivít posunutá k termínu ukončenia 30. 11. 2021.

Videovizitka z workshopov: Moderné technológie dávajú mestám šancu

Realizované aktivity

21. 7. 2020 zavŕšili sériu plánovaných workshopov v rámci realizácie aktivít projektu pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu, experti pre oblasti “Dostupnosť a využitie dát pre smart rozhodovanie a manažment” a “Smart energetika a smart budovy”. 

V dňoch 8. – 9. 7. 2020 sa uskutočnili plánované workshopy ďalších oblastí riešení, ktoré sú zadefinované v cieľoch a aktivitách projektu. Stretnutia pre oblasti “Smart ekonomika”, “Smart city a smart región”, “Smart výchova a vdelávanie”, “Smart inovatívna správa”, “Smart koncepty financovania” priniesli do realizácie projektu v rámci diskusie cenné informácie od odbornej verejnosti mesta, ktoré experti zakceptujú v rámci návrhovej časti ako riešenia pre mesto Trenčín.

V termínoch od 24. 6. – 21. 7. 2020 sa uskutočnili workshopy 10-tich odborných pracovných skupín v mieste realizácie projektu, v Trenčíne. Cieľom workshopov bolo informovať odbornú verejnosť o aktuálnom stave aktivít zo strany expertov. Výmenou informácií medzi prizvanými odborníkmi z mesta Trenčín, zástupcami samosprávy a verejnej správy, odbornou verejnosťou, zástupcami odborných zoskupení, tvorcovia koncepcie Smart koncepcie mesta Trenčín získali potrebné informácie pre koordináciu pre prípravu návrhov riešení v tretej fáze projektu – Návrh riešení. Workshopy boli otvorené i laickej verejnosti.

Videovizitka z workshopov: Moderné technológie dávajú mestám šancu

Dňa 24. 06. 2020 sa v Trenčíne uskutočnil workshop ”Smart riešenia v oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva a enviromentálnej infraštruktúry” pod vedením expertov projektu. Výsledkom stretnutia je získanie relevantných informácií od odbornej verejnosti mesta Trenčín,  koordinácia aktuálnych skutočností a zámerov v tvorbe konceptov v rámci projektu. Pozvanie prijal a workshopu sa zúčastnil aj zástupca mesta Trenčín, viceprimátor Patrik Žák.

Dňa 25. 06. 2020 sa v Trenčíne uskutočnil workshop ”Smart zdravotné a sociálne služby” pod vedením expertov projektu. Výsledkom stretnutia je získanie relevantných informácií od zástupcov sociálneho úseku MsÚ, Sociálnych služieb mesta TN, odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Experti predstavili konkrétne inovačné možnosti v tejto oblasti v rámci tvorby konceptov projektu. Skoordinovali ich s potrebami a očakávaniami odborníkov realizujúcich služby tohto druhu. Pozvanie prijali a workshopu sa zúčastnil aj zástupcovia vedenia mesta Trenčín.

Dňa 25. 06. 2020 sa v Trenčíne uskutočnil workshop ”Smart verejná infraštruktúra a doprava” pod vedením expertov projektu. Výsledkom stretnutia je získanie relevantných informácií od odbornej verejnosti mesta Trenčín k oblasti územného plánovania, dopravnej situácie, potrieb smart nástrojov pre plánovanie koordinácia aktuálnych skutočností a zámerov v tvorbe konceptov v rámci projektu. Pozvanie prijal a workshopu sa zúčastnil aj zástupca mesta Trenčín, viceprimátor Patrik Žák.

Realizácia a aktivity projektu neziskovej organizácie (f)ITcubator s partnermi mestom Trenčín a Slovak Smart City Cluster s názvom Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja sa nezastavili ani počas opatrení zavedených na zastavenie šírenia nákazy COVID -19. Experti projektu pokračovali z prvej fáze projektu Monitoringu do druhej hodnotiacej fázy. V obmedzených podmienkach sa vzájomná komunikácia realizovala prostredníctvom online komunikácie, vďaka zriadeniu teamového komunikačného kanála. Pravidelné online stretnutia v periodicite 1x v kalendárnom týždni umožnili plnohodnotnú koordináciu a realizáciu aktivít. Po ukončení obmedzení bolo možné zadefinovať časový harmonogram plánovaných workshopov 10  odborných skupín v oblastiach realizácie projektu.

Dňa 15. októbra 2019 sa uskutočnilo  strenutie expertov projektu v rámci realizácie projektu neziskovej organizácie (f)ITcubators partnermi mestom Trenčín a Slovak SMart City Cluster s názvom Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja v Trenčíne.

Stretnutie otvorila projektová manažérka Danka Jenčová, ktorá privítala expertov a ďalších členov v projektových aktivít . Informovala o napĺňaní cieľov projektu v 1. fáze realizácie “Monitoring projektu”v rámci hlavnej aktivity Procesy, systémy a politiky. Experti projektu vzájomne zdieľali informácie o samostatných aktivitách pri realizácii prvej fázy a vymenili si možnosti a skúsenosti, ktoré získali a spracovali doposiaľ z dostupných zdrojov. Riešené boli aj problémy so získavaním informácií a tiež odporúčané kontakty a metódy získavania a spracovania údajov z územia mesta Trenčín a jeho okolia.  Finančná manažérka Denisa Kolpaková informovala účastníkov projektu o priebežnom finančnom plnení projektu, predstavila plán plnenia z hľadiska financovania v najbližšom období.

Hlavným cieľom stretnutia expertov bolo predstavenie a diskusia k metodike práce odborníkov projektu. Manažér pre kontrolu a dohľad Igor Wzoš spoločne s expertom Vladom Ondrejičkom predstavili Metodiku „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“, ktorá vytvára rámec pre prácu expertného tímu s dôrazom na 3 hlavné aktivity: Monitoring, hodnotenie a návrh riešení. Metodika definuje kľúčové kroky a procesy, logické väzby, vhodné nástroje a očakávané výstupy vrátane indikátorov,  ktoré cielia najmä na monitoring aktivít územnej samosprávy, vrátane analýz cieľov verejných politík,  obsahu realizovaných verejných politík a analýz obsahov regulačných rámcov.Hodnotenie aktivít územnej samosprávy vrátane analýz dopadov aktivít, hodnotenie dopadov aplikácie regulačných rámcov (pozitívny/negatívny dopad, miera dopadu), hodnotenia miery napĺňania cieľov verejných politík a rozsahu verejných politík (primeranosť) s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja.

Diskusia bola venovaná metódam a odporúčaniam napĺňania spoločného rámca jednotlivými expertnými skupinami. Spoločné kroky a procesy, spoločné nástroje na indikáciu z hľadiska logických väzieb na mesto Trenčín zabezpečia realizáciu ďalšej fázy projektu, ktorá naplní aktivity projektu v stanovenom časovom horizonte. Experti si odkomunikovali formu spolupráce medzi jednotlivými expernými skupinami pre úspešnú realizáciu nasledujúcej fázy projektu pre tvorbu a architektúru modelu Smart City Trenčín.

Úvodná konferencia „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“

V Trenčíne sa dňa 19. 06. 2019 uskutočnila 1. Úvodná konferencia projektu “Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja”.

V zasadačke mestského úradu sa stretli experti particupujúci na projektových aktivitách, zástupcovia jednotlivých oddelení MsÚ Trenčín, záujemci z verejnosti. Konferenciu otvoril a Mesto Trenčín zastupoval viceprimátor Patrik Žák.

Hlavným programom konferencie bolo predstavenie úloh pracovných tímov v rámci monitoringu, hodnotenia a návrhu riešení v definovaných 10 oblastiach manažmentu miestneho a regionálneho rozvoja. Lídri a členovia expertných tímov podrobne informovali o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách a plánovaných výstupoch projektu. Manažér pre kontrolu a dohľad Igor Wzoš odkomunikoval spoločne s expertmi a  odborníkmi mesta Trenčín metodiku pre tvorbu v zmysle projektových aktivít.
O aktuálnom priebehu aktivít projektu informovala projektová manažérka Dana Jenčová.

Po obedňajšej prestávke účastníci pokračovali vo vzájomnej diskusii ohľadom foriem spolupráce medzi expertnými skupinami. Dohodnuté boli formy participácie odborníkov z mesta Trenčín a tiež formy komunikácie a spolupráce medzi zainteresovanými (experti-odborníci z MsÚ).

V závere sa účastníci zhodli na nevyhnutnej potrebe participácie na spravovaní vecí verejných v oblastiach, v ktorých je potrebné uplatňovať smart riešenia pre zabezpečenie základných a pridaných hodnôt občanom.
K vybudovaniu a posilňovaniu inštitucionálnych kapacít participáciu občanov pri výkone efektívnejšej verejnej politiky najmä v oblasti inovatívnych a „smart“ riešení v meste  Trenčín a priľahlom regióne prispeje aj realizácia tohto spoločného projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu z OP Efektívna verejná správa, Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa.

Mesto Trenčín oficiálnym partnerom (f)ITcubatora

Mesto Trenčín sa v marci tohto roku stal oficiálnym partnerom projektu neziskovej organizácie (f)ITcubator s názvom Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja.

Projekt bol odštartovaný 30. Apríla 2019 v priestoroch budovy Mestskáho úradu v Trenčíne úvodným stretnutím všetkých expertov projektu a zástupcov partnerov – mesta Trenčín a Slovak Smart City Cluster. Na projekte bude participovať 21 odborníkov z oblastí smart city, ktorí sa v rámci 10 oblastí ako je napr. smart ekonomika, smart energetika a smart budovy, smart výchova a vdelávanie, smart koncepty financovania, budú aktívne stretávať so zástupcami mesta Trenčín, so širokou verejnosťou za účelom zvýšenia ich informovanosti a participácie na spravovaní vecí verejných v oblastiach, v ktorých je potrebné uplatňovať smart riešenia.

Stretnutie otvoril viceprimátor mesta Trenčín Patrik Žák, ktorý vyjadril podporu projektu a prisľúbil aktívnu účasť mestaTrenčín, ním zriadených organizácií a ich zamestnancov, pri dosahovaní stanovených cieľov projektu. Procesné informácie potrebné pre naplnenie cieľov projektu sprostredkovala projektová manažérka Danka Jenčová, za partnera Slovak Smart City Cluster ako odborného garanta sa prihovoril Igor Wzoš.

Partnerstvá

(f)ITcubator n. o. v rámci projektu spolupracuje  s dvoma partnermi. Aktivity sú zamerané na mesto Trenčín a okolie,  Mesto Trenčín prijalo neformálne partnerstvo na projekte podpísaním memoranda o spolupráci a deklarovaním vzájomnej spolupráce. Odbornú garanciu pre projekt deklarovalo podpísaním memoranda o spolupráci Združenie právnických osôb Slovak Smart City Cluster.

Mesto Trenčín